Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

20:23
1703 e392 500
robal
20:22
Reposted fromredux redux viaRavyna Ravyna
robal
20:20
robal
20:18
2254 bb02 500
Reposted fromfungi fungi viajbean jbean
robal
20:16

Disney characters as humans by Pugletto
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaRavyna Ravyna
robal
20:14
Bill Burr
Reposted fromfabs3 fabs3 viasoupeter soupeter
robal
20:10
3728 87ae
Reposted frommental-cat mental-cat viayourjinx yourjinx
robal
20:09
2688 6c4c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainsect insect
20:09
0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viainsect insect
robal
20:09
 A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— Czyli jeszcze prawdziwi faceci nie wyginęli
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viainsect insect
20:05
7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaikari ikari
robal
20:01
robal
19:54
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile.
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromyourjinx yourjinx
robal
19:54
In 1982, Mark Hamill's wife Marilou and young son Nathan visited the set of Return of the Jedi
Reposted fromhubik hubik viaciarka ciarka

June 26 2015

robal
16:15
Reposted from1911 1911 viabiauek biauek
robal
16:11
robal
16:09
5273 8b39
robal
16:06
Reposted from1911 1911 viapaszczaczek paszczaczek
robal
15:54
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viajanealicejones janealicejones
robal
15:44
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter viadobrzanska dobrzanska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl